1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

Release of Vitamin A & D Fortified Nandini Milk to market across Karnataka

Date: 
30-ಜುಲೈ-2019

Karnataka Milk Federation (KMF) is a second largest co-operative milk federation in the country with a procurement of an average of 76 lakh liters of milk daily from the farmers of state and making payment of 18 crores of rupees daily to state dairy farmers. Milk procured from the farmers is processed into various milk & milk products and marketed under the brand “Nandini” from last 4 decades. Report of the expert group of ICMR in 2012  and recent survey  of ‘National Nutrition Monitoring Bureau (NNMB)’ states that Indian population has high burden of Vitamin A and D deficiencies, amongst both young children and adults particularly in urban areas where physically less active and have a very limited exposure to sunlight.

Vitamin A & D deficiency in India is a concerned issue related to vision, bone health and other health issues. Such deficiencies are adversely linked to today's lifestyle due to lack of exposure to the natural sunlight. Hence Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), Govt of India has issued orders to fortify the milk, since milk is consumed by all sections of the society, and fortification of milk with Vitamin A & D is a good strategy to address micronutrient malnutrition. Fortification of milk with Vitamin ‘A’and ‘D’ is necessary in India to overcome the widespread deficiencies found in 70-80% of population.

 As of now, KMF is marketing 40 lakh litres of Milk across the state through our district milk unions per day, In this context, KMF has taken a pioneering step and started fortification of Nandini Toned Milk, Double Toned Milk, Special Toned milk and Standardized Milk with Vitamin A & D with the support of NDDB and TATA trust to overcome the hidden hunger of people with no additional cost to consumers of Nandini milk. Nandini milk is the perfect choice for consumers to address their daily micronutrient needs. Fortified milk is marketed with FSSAI endorsed ‘+F logo’ across the state under the brand name ‘Nandini’ covering large population of Karnataka.

“Nandini milk fortified with Vitamin A and D” was launched to market across Karnataka by Dr. C N Manjunath, Director, Jayadeva Institute of Cardiology on 30.07.2019 Tuesday at 12.00 noon at KMF Central office. Sri Mrutyunjaya  T Kulkarni Director (Marketing), Sri B M Suresh Kumar Director (Admin), Sri. D.N. Hegde , Director (AH), Mrs. Satakshie Sharma  The India Nutrition Initiative from Tata Trust, Mr.Jai Singhani Deputy General Manager,& Mrs. Gadharaj from NDDB and other senior officers from KMF were also present at launch program. 

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105