1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
30
ನವೆಂಬರ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-401/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
16
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021

IFT NO:KMF/2021-22/IND9494

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
12
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-448/2021-22    

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
12
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-448/2021-22    

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
08
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021

IFT NO.KMF/2021-22/IND9483  
 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
01
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021

IFT NO:KMF/2021-22/BID/WORK_INDENT1483

 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
28
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /  3725  /2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
28
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 3728 /2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
28
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 3726  /2021-22           

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
22
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

IFT NO.DMU/PROD/HOUSE KEEPING/2021/1831 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
21
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

IFT NO.DMU/PROD/PACKING/2021/1801

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
21
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

KMF/ENGG/NMP/AIR_COMPRESSOR/2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
21
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /3626  /2021- 22 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
20
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
Download PDF
TENDER NOTIFICATION
13
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021

IFT NO. KMF/PUR/Tender-326/2021-22

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105