1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
30
ನವೆಂಬರ್ 2020

IFT No.KMF/CFRM-401/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
30
ನವೆಂಬರ್ 2020
ಕಹಾಮ/ಪಆಕಮಾ-401/2020-21
Download PDF
TENDER NOTIFICATION
27
ನವೆಂಬರ್ 2020

IFT NO.KMF/2020-21/OW/WORK_INDENT1372

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
27
ನವೆಂಬರ್ 2020

IFT NO.KMF/2020-21/OW/WORK_INDENT1372

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
23
ನವೆಂಬರ್ 2020

NO.KMF/PUR/CFP-H/PUR/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
23
ನವೆಂಬರ್ 2020

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 4651  /2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
21
ನವೆಂಬರ್ 2020

IFT.NO:KMF/2020-21/IND8642

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
18
ನವೆಂಬರ್ 2020

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /4598 /2020- 21           

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
11
ನವೆಂಬರ್ 2020

No.: KMF/ENGG/HAMUL/MEGA DAIRY/2020-21                      

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
10
ನವೆಂಬರ್ 2020

IFT No.KMF/CFRM-399/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
10
ನವೆಂಬರ್ 2020

NO:KMF/PUR/TENDER-268/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
10
ನವೆಂಬರ್ 2020

IFT No.KMF/CFRM-399/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
03
ನವೆಂಬರ್ 2020

DMU/ADMN/SECURITY/2020/2190

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ನವೆಂಬರ್ 2020

KMF/TCMU/COPACKING/2020-21

 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ನವೆಂಬರ್ 2020

KMF/ENGG/DAIRY-EOI/2020-21

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105