1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
04
ಆಗಸ್ಟ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-436/2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
04
ಆಗಸ್ಟ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-438/2021-22       

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
04
ಆಗಸ್ಟ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-438/2021-22       

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
04
ಆಗಸ್ಟ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-436/2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
03
ಆಗಸ್ಟ್ 2021

 IFT No.KMF/CFRM-436/2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
30
ಜುಲೈ 2021

TENDER NO : KMF/PUR/CPC/TENDER-313/2021

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
29
ಜುಲೈ 2021

NO.KMF/2021-22/IND 9179

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
27
ಜುಲೈ 2021

 IFT No.KMF/CFRM-435/2021-22      

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
26
ಜುಲೈ 2021

 IFT No.KMF/CFRM-435/2021-22      

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
19
ಜುಲೈ 2021

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /2445  /2021-22                                 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
14
ಜುಲೈ 2021

 Notification No 1.KMF/CFRM-428/2021-22            

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
14
ಜುಲೈ 2021

 Notification No 1.KMF/CFRM-428/2021-22            

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
14
ಜುಲೈ 2021

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /2319  /2021-22                                    

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
12
ಜುಲೈ 2021

IFT No.KMF/CFRM-428/2021-22     

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
09
ಜುಲೈ 2021

IFT NO.  KMF/PUR/Tender-299/2021-22                                                              

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105