1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
12
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/IND8850Dt/8851/8852/8853/8854/8855

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
12
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND-8856/8857/8859/8860

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
10
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT No.KMF/2020-21/PM/WORK_INDENT/405

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
09
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

No.DMU/PROD/PIECE-CONTRACT/2021/3196

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT No.KMF/CFRM-406/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT No.KMF/CFRM-406/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

No.DMU/PROD/PIECE-CONTRACT/2021/3092

 

 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

No.DMU/PROD/PIECE-CONTRACT/2021/3092

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
01
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND8822/8823    

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
29
ಜನವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND8711/IND8712/IND8713/IND8714/IND8715/IND8716

Download PDF
IFTNO. ಕಹಾಮ/ಅಬಿ/ಎನ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಪಿ - ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳು/01205/2020-21 (KMF ENGG)
28
ಜನವರಿ 2021

IFTNO. ಕಹಾಮ/ಅಬಿ/ಎನ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಪಿ - ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳು/01205/2020-21 (KMF ENGG)

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
20
ಜನವರಿ 2021

IFT NO. KMF/PUR/Tender-272/2020-21 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
19
ಜನವರಿ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5582/ 2020- 21 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
19
ಜನವರಿ 2021

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /5584 /2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
18
ಜನವರಿ 2021

No.KMF/ MKT/ADVT/Nandini Chocolates/2020-21

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-255 36105