1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
18
ಜನವರಿ 2021

IFTNO.KMF/ENGG/MEGADIARY-HAMUL/CIVILWORKS/01144/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
18
ಜನವರಿ 2021

No.KMF/ MKT/ADVT/Nandini Chocolates/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
15
ಜನವರಿ 2021

No. KMF/PUR/e-AUCTION/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
13
ಜನವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND8765/8766/8767/8768/8769/8770

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
13
ಜನವರಿ 2021

IFT No.KMF/CFRM-403/DCP/2020-21

 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
12
ಜನವರಿ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5500 /2020-21 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
08
ಜನವರಿ 2021

IFTNo.KMF/HAMUL-MEGADAIRY/Mech-Consultant/2020-21 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
06
ಜನವರಿ 2021

IFTNo.KMF/ENGG/NHMPP-BOILER & WTP/1199/2020

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
06
ಜನವರಿ 2021

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಹಾಮ/ಅಭಿ/NHMPP-BOILER & WTP/1199/2020

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಜನವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND8747

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಜನವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND8750

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಜನವರಿ 2021

IFT NO : DMU/QC/PEST-COONTROL/20320/2173/CALL-2

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಜನವರಿ 2021

IFTNo.KMF/ENGG/GUMUL–MECHANICAL & ETP WORKS/1070/2020

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
01
ಜನವರಿ 2021

IFTNO.KMF/ENGG/NANDINICAFEMOO-PARLOURS/01196/2020/21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
21
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

No.KMF/CFP-H/STORES/OLDPLASTICBAG TENDER/2020-21

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-255 36105