1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
26
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

      IFT No.KMF/ 2020-21/IND-8895

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
25
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

NO.KMF/2020-21/OW/WORK_INDENT 1411

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
25
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 6384  /2020-21                             

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
24
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT NO. KMF/PUR/Tender-290/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
19
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

NO:HAMUL/P&I/MAIZE.CF/MAIZE/6274/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
19
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT NO. KMF/PUR/Tender-287/2020-21 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
15
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT No. KMF/ENGG/MEGA DAIRY-HAMUL/Civil works/01144/2020-21                     

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
15
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

       IFT No.KMF/CFRM-406/2020-21            

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
12
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/IND8850Dt/8851/8852/8853/8854/8855

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
12
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND-8856/8857/8859/8860

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
10
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT No.KMF/2020-21/PM/WORK_INDENT/405

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
09
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

No.DMU/PROD/PIECE-CONTRACT/2021/3196

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT No.KMF/CFRM-406/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT No.KMF/CFRM-406/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

No.DMU/PROD/PIECE-CONTRACT/2021/3092

 

 

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105