1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification
06
ಜನವರಿ 2023

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5828 /2022-23 

Download PDF
Tender Notification
04
ಜನವರಿ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5829 /2022-23                            

Download PDF
Tender Notification
02
ಜನವರಿ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5744 /2022- 23

Download PDF
Tender Notification
02
ಜನವರಿ 2023

DUM/ENGG/COAL-TRANS/2023/2565

Download PDF
Tender Notification
28
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-521/2022-23         

Download PDF
Tender Notification
28
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022
  1. IFT No. KMF/CFRM-522/2022-23 
Download PDF
Tender Notification
28
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

IFT No. KMF/CFRM-522/2022-23

Download PDF
Tender Notification
28
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

KMF/2022-23/BD/WORK_INDENT1705
KMF/2022-23/BD/WORK_INDENT1706

 

Download PDF
Tender Notification
27
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-521/2022-23         

Download PDF
TENDER CORRIGENDUM NOTIFICATION FOR DMU/PROD/CC & BMC-TANKER/2022/2216
26
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

TENDER CORRIGENDUM NOTIFICATION FOR DMU/PROD/CC & BMC-TANKER/2022/2216

Download PDF
Tender Notification
21
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-517/2022-23

Download PDF
RAW MATERIAL SUPPLY FOR CATTLE FEED TENDER NOTIFICATION 520
20
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-520/2022-23

RAW MATERIAL SUPPLY FOR CATTLE FEED TENDER NOTIFICATION

 

Download PDF
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಹಾಮ/ಪಆಕಮಾ-೫೨೦/೨೦೨೨-೨೩
20
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

ಕಹಾಮ/ಪಆಕಮಾ-೫೨೦/೨೦೨೨-೨೩

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (KMF/2022-23/IND10619)

Download PDF
Tender Notification
19
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5480 /2022- 23

Download PDF
Tender Notification
19
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5480 /2022- 23

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105