1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
02
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

No.DMU/PROD/PIECE-CONTRACT/2021/3092

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
01
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND8822/8823    

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
29
ಜನವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND8711/IND8712/IND8713/IND8714/IND8715/IND8716

Download PDF
IFTNO. ಕಹಾಮ/ಅಬಿ/ಎನ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಪಿ - ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳು/01205/2020-21 (KMF ENGG)
28
ಜನವರಿ 2021

IFTNO. ಕಹಾಮ/ಅಬಿ/ಎನ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಪಿ - ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳು/01205/2020-21 (KMF ENGG)

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
20
ಜನವರಿ 2021

IFT NO. KMF/PUR/Tender-272/2020-21 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
19
ಜನವರಿ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5582/ 2020- 21 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
19
ಜನವರಿ 2021

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /5584 /2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
18
ಜನವರಿ 2021

No.KMF/ MKT/ADVT/Nandini Chocolates/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
18
ಜನವರಿ 2021

IFTNO.ಕಹಾಮ/ಅಭಿ//ICP-Bellary/01029/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
18
ಜನವರಿ 2021

IFTNO.KMF/ENGG/MEGADIARY-HAMUL/CIVILWORKS/01144/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
15
ಜನವರಿ 2021

No. KMF/PUR/e-AUCTION/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
13
ಜನವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND8765/8766/8767/8768/8769/8770

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
13
ಜನವರಿ 2021

IFT No.KMF/CFRM-403/DCP/2020-21

 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
12
ಜನವರಿ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5500 /2020-21 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
08
ಜನವರಿ 2021

IFTNo.KMF/HAMUL-MEGADAIRY/Mech-Consultant/2020-21 

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105