1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
06
ಜನವರಿ 2021

IFTNo.KMF/ENGG/NHMPP-BOILER & WTP/1199/2020

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
06
ಜನವರಿ 2021

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಹಾಮ/ಅಭಿ/NHMPP-BOILER & WTP/1199/2020

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಜನವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND8747

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಜನವರಿ 2021

KMF/TCMU/PUR/2020-21/ IND8750

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಜನವರಿ 2021

IFT NO : DMU/QC/PEST-COONTROL/20320/2173/CALL-2

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಜನವರಿ 2021

IFTNo.KMF/ENGG/GUMUL–MECHANICAL & ETP WORKS/1070/2020

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
01
ಜನವರಿ 2021

IFTNO.KMF/ENGG/NANDINICAFEMOO-PARLOURS/01196/2020/21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
21
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

No.KMF/CFP-H/STORES/OLDPLASTICBAG TENDER/2020-21

Download PDF
KMF INVITES EXPRESSION OF INTEREST FROM EXPERIENCED MARKETING CONSULTANTS FOR MUMBAI AND PUNE CITIES
17
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

 

KARNATAKA CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS FEDERATION Ltd (KMF), BANGALORE IS THE SECOND LARGEST CO-OPERATIVE MILK PRODUCER’S FEDERATION IN INDIA AND IS MARKETING MILK AND MILK PRODUCTS IN THE BRAND NAME OF NANDINI. KMF HAS TAKEN UP MARKET EXPANSION OF MILK AND MILK PRODUCTS IN MUMBAI AND PUNE CITIES AND THEIR SUBURBANS

IN THIS REGARD KMF INVITES EXPERSSION OF INTEREST (EOI) FROM EXPERIENCED INDIVIDUAL CANDIDATES TO WORK  AS FULL TIME MARKETING CONSULTANT FOR MARKETING OF NANDINI MILK AND MILK PRODUCTS.

INTERESTED CANDIDATES MAY SUBMIT THEIR EXPRESSION OF INTEREST WITH UPDATED CURRICULUM VITAE AND A BRIEF WRITE UP ON THEIR EXPERIENCE AND SUITABILITY FOR THIS WORK ON OR BEFORE 28.12.2020 TO [email protected]. FOR ANY CLARIFICATION CONTACT ADDITIONAL DIRECTOR (MARKETING), KMF , CELL - 90080 06321.

THE EOI DOCUMENTS AND OTHER DETAILS ARE AVAILABLE IN THE ATTACHED PDF AND CAN BE DOWNLOADED TO GET FURTHER INFORMATION.

Download PDF
KMF INVITES EXPRESSION OF INTEREST FROM EXPERIENCED MARKETING CONSULTANTS FOR GOA CITY AND SUBURBANS
17
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

KARNATAKA CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS FEDERATION Ltd (KMF), BANGALORE IS THE SECOND LARGEST CO-OPERATIVE MILK PRODUCER’S FEDERATION IN INDIA AND IS MARKETING MILK AND MILK PRODUCTS IN THE BRAND NAME OF NANDINI. KMF HAS TAKEN UP MARKET EXPANSION OF MILK AND MILK PRODUCTS IN GOA CITY AND THEIR SUBURBANS

IN THIS REGARD KMF INVITES EXPERSSION OF INTEREST (EOI) FROM EXPERIENCED INDIVIDUAL CANDIDATES TO WORK  AS FULL TIME MARKETING CONSULTANT FOR MARKETING OF NANDINI MILK AND MILK PRODUCTS.

INTERESTED CANDIDATES MAY SUBMIT THEIR EXPRESSION OF INTEREST WITH UPDATED CURRICULUM VITAE AND A BRIEF WRITE UP ON THEIR EXPERIENCE AND SUITABILITY FOR THIS WORK ON OR BEFORE 28.12.2020 TO [email protected] FOR ANY CLARIFICATION CONTACT ADDITIONAL DIRECTOR (MARKETING), KMF , CELL - 90080 06321.

THE EOI DOCUMENTS AND OTHER DETAILS ARE AVAILABLE IN THE ATTACHED PDF AND CAN BE DOWNLOADED TO GET FURTHER INFORMATION.

Download PDF
KMF INVITES EXPRESSION OF INTEREST FROM EXPERIENCED MARKETING CONSULTANTS FOR HYDERABAD AND SUBURBANS
17
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

KARNATAKA CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS FEDERATION Ltd (KMF), BANGALORE IS THE SECOND LARGEST CO-OPERATIVE MILK PRODUCER’S FEDERATION IN INDIA AND IS MARKETING MILK AND MILK PRODUCTS IN THE BRAND NAME OF NANDINI. KMF HAS TAKEN UP MARKET EXPANSION OF MILK AND MILK PRODUCTS IN HYDERABAD CITY AND THEIR SUBURBANS

IN THIS REGARD KMF INVITES EXPERSSION OF INTEREST (EOI) FROM EXPERIENCED INDIVIDUAL CANDIDATES TO WORK  AS FULL TIME MARKETING CONSULTANT FOR MARKETING OF NANDINI MILK AND MILK PRODUCTS.

INTERESTED CANDIDATES MAY SUBMIT THEIR EXPRESSION OF INTEREST WITH UPDATED CURRICULUM VITAE AND A BRIEF WRITE UP ON THEIR EXPERIENCE AND SUITABILITY FOR THIS WORK ON OR BEFORE 28.12.2020 TO [email protected] FOR ANY CLARIFICATION CONTACT ADDITIONAL DIRECTOR (MARKETING), KMF , CELL - 90080 06321.

THE EOI DOCUMENTS AND OTHER DETAILS ARE AVAILABLE IN THE ATTACHED PDF AND CAN BE DOWNLOADED TO GET FURTHER INFORMATION.

Download PDF
KMF INVITES EXPRESSION OF INTEREST FROM EXPERIENCED MARKETING CONSULTANTS FOR CHENNAI AND SUBURBANS
17
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

KARNATAKA CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS FEDERATION Ltd (KMF), BANGALORE IS THE SECOND LARGEST CO-OPERATIVE MILK PRODUCER’S FEDERATION IN INDIA AND IS MARKETING MILK AND MILK PRODUCTS IN THE BRAND NAME OF NANDINI. KMF HAS TAKEN UP MARKET EXPANSION OF MILK AND MILK PRODUCTS IN CHENNAI CITY AND THEIR SUBURBANS

IN THIS REGARD KMF INVITES EXPERSSION OF INTEREST (EOI) FROM EXPERIENCED INDIVIDUAL CANDIDATES TO WORK  AS FULL TIME MARKETING CONSULTANT FOR MARKETING OF NANDINI MILK AND MILK PRODUCTS.

INTERESTED CANDIDATES MAY SUBMIT THEIR EXPRESSION OF INTEREST WITH UPDATED CURRICULUM VITAE AND A BRIEF WRITE UP ON THEIR EXPERIENCE AND SUITABILITY FOR THIS WORK ON OR BEFORE 28.12.2020 TO [email protected] FOR ANY CLARIFICATION CONTACT ADDITIONAL DIRECTOR (MARKETING), KMF , CELL - 90080 06321.

THE EOI DOCUMENTS AND OTHER DETAILS ARE AVAILABLE IN THE ATTACHED PDF AND CAN BE DOWNLOADED TO GET FURTHER INFORMATION.

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
16
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

KMF/TCMU/PUR/2020-21/IND8686/8687/8688/8689/ Dt:16-12-2020
 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
10
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

IFT No.KMF/CFRM-399/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
01
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

KMF/TMCU/PUR/2020-21/IND8612/8613/8614/8615/8651 

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105