1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Expression of Interest
23
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024
Download PDF
Expression of Interest
23
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024
Download PDF
Tender Notification
17
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-579A/2023-24

Download PDF
Tender Notification
17
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-579A/2023-24

Download PDF
Tender Notification
17
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

KMF/2023-24/IND0613 DATE:09-02-2024

Download PDF
Tender Notification
17
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024
Download PDF
Tender Notification
14
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-578/2023-24

Download PDF
Tender Notification
14
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-578/2023-24

Download PDF
Tender Notification
13
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

NO: KMF/PUR/TENDER-624/2023-24 

Download PDF
Expression of Interest (EOI) Tender Notification
12
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

Submission of EOI for Co-packing Jeera Soda under the Brand Name “Nandini Bounce” in Karnataka-reg.

Download PDF
Expression of Interest at Munnekolalu film plant
07
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024
Download PDF
The Karnataka milk federation, invites the tender from the eligible Tenderes.
01
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

IFT No.KMF/PUR/CFRM-574B/2023-24

Download PDF
The Karnataka Milk Federation, invites Tenders from eligible Tenderers for supply of Raw Materials
01
ಫೆಬ್ರವರಿ 2024

 IFT No.KMF/PUR/CFRM-577/2023-24

Download PDF
Tender Notification for eligible ETP Turnkey contractors. TUMUL
30
ಜನವರಿ 2024

IFT No: KMF/ENGG/TUMUL_MEGA_DAIRY/ETP_WORKS/2023-24

Download PDF
Tender Notification
30
ಜನವರಿ 2024

IFT NO.: KMF/PUR/Tender-587/2023-24                                  

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105