1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification
20
ಆಗಸ್ಟ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-496/2022-23      

Download PDF
Tender Notification
10
ಆಗಸ್ಟ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-500/2022-23

Download PDF
Tender Notification
10
ಆಗಸ್ಟ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-500/2022-23

Download PDF
Tender Notification
02
ಆಗಸ್ಟ್ 2022

IFT: NO. KMF/PUR/Tender-459/2022-23  

Download PDF
Tender Notification
29
ಜುಲೈ 2022

KMF/PUR/TENDER-441/442/443/444/445/2021-22

Download PDF
Tender Notification
29
ಜುಲೈ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-499/2022-23    

Download PDF
Tender Notification
29
ಜುಲೈ 2022

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /1852 /2022-23

Download PDF
Tender Notification
27
ಜುಲೈ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-499/2022-23    

Download PDF
Tender Notification
22
ಜುಲೈ 2022

IFT No.KMF/CFRM-494(A)/2022-23  

Download PDF
Tender Notification
22
ಜುಲೈ 2022

IFT NO.KMF/PUR/TENDER-464/2022-23

Download PDF
Tender Notification
21
ಜುಲೈ 2022

IFT:NO. KMF/PUR/e-Proc./Tender-474/2022-23  

Download PDF
Tender Notification
20
ಜುಲೈ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-496/2022-23    

Download PDF
Tender Notification
20
ಜುಲೈ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-496/2022-23    

Download PDF
Tender Notification
19
ಜುಲೈ 2022

IFT No.KMF/CFRM-494(A)/2022-23  

Download PDF
Tender Notification
18
ಜುಲೈ 2022

IFT NO.: KMF/PUR/E-Procurement/Tender-472/022-23                      

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105