1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

TENDER NOTIFICATION
30
ನವೆಂಬರ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-401/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
08
ಜೂನ್ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5455 /2020-21 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಮಾರ್ಚ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-415/Maize/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
05
ಮಾರ್ಚ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-415/Maize/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಮಾರ್ಚ್ 2021

       IFT No.KMF/CFRM-412/2020-21            

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
02
ಮಾರ್ಚ್ 2021

       IFT No.KMF/CFRM-412/2020-21            

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
01
ಮಾರ್ಚ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-410/ Samvriddhi 2020-21          

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
01
ಮಾರ್ಚ್ 2021

IFT No.KMF/CFRM-410/ Samvriddhi 2020-21          

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
01
ಮಾರ್ಚ್ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /6408 / 2020- 21             

 

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
01
ಮಾರ್ಚ್ 2021

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 6432 /2020-21                                             

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
26
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

      IFT No.KMF/ 2020-21/IND-8895

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
25
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

NO.KMF/2020-21/OW/WORK_INDENT 1411

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
25
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 6384  /2020-21                             

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
24
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT NO. KMF/PUR/Tender-290/2020-21

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
19
ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

IFT NO. KMF/PUR/Tender-287/2020-21 

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-255 36105