1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification
17
ಜನವರಿ 2022

 

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5856 /2021- 22          

Download PDF
Tender Notification
17
ಜನವರಿ 2022

IFT No.KMF/CFRM-464/2021-22

Download PDF
Tender Notification
17
ಜನವರಿ 2022

IFT No.KMF/CFRM-464/2021-22

Download PDF
Tender Notification
12
ಜನವರಿ 2022

IFT NO. KMF/PUR/Tender-354/2021-22

Download PDF
Tender Notification
12
ಜನವರಿ 2022

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5657 /2021- 22                                        

Download PDF
Tender Notification
12
ಜನವರಿ 2022

NO: NSS/PUR/TAMRIND SALE-04/2021-22

Download PDF
Tender Notification
11
ಜನವರಿ 2022

kmf/tcmu/pur/2021-22/IND9762 Dt: 11-01-2022

Download PDF
Tender Notification
04
ಜನವರಿ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-462/2021-22    

Download PDF
Tender Notification
04
ಜನವರಿ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-462/2021-22    

Download PDF
Tender Notification
30
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5444 /2021-22                         

Download PDF
Tender Notification
30
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC /5443 /2021-22

Download PDF
INVITATION FOR E TENDER (IFT) TECHNICAL CUM COMMERCIAL TENDER (HAMUL)
30
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021

Supply of Milk Adulteration Test Kit.

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 5444 /2021-22

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
24
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021

 IFT No.KMF/CFRM-460/2021-22

Download PDF
Tender Notification
24
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021

 IFT No.KMF/CFRM-460/2021-22

Download PDF
Tender Notification
23
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021

IFT No: KMF/ENGG/GUMUL/150CUM_ETP/2021-22 

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105