1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification
12
ಮೇ 2022

IFT No.KMF/CFRM-485/2022-23

Download PDF
Tender Notification
12
ಮೇ 2022

IFT No.KMF/CFRM-485/2022-23

Download PDF
Tender Notification
12
ಮೇ 2022

IFT:NO. KMF/2022-23/IND9973/CALL-2                                                    

Download PDF
Tender Notification
12
ಮೇ 2022

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 857 /2022- 23

Download PDF
Tender Notification
11
ಮೇ 2022

IFT NO.  KMF/PUR/Tender-376-call 3 /2021-22                                               

Download PDF
Tender Notification
09
ಮೇ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-484/2022-23

Download PDF
Tender Notification
09
ಮೇ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-484/2022-23

Download PDF
Tender Notification
06
ಮೇ 2022

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 724 /2022- 23

Download PDF
Paper Notification
05
ಮೇ 2022

IFT: NO. KMF/PUR/ Tender-393/2022-23(KMF/2022-23/IND10007)  

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION
30
ಏಪ್ರಿಲ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-483/2022-23    

Download PDF
SHORT TERM TENDER NOTIFICATION
30
ಏಪ್ರಿಲ್ 2022

 IFT No.KMF/CFRM-483/2022-23

Download PDF
Tender Notification
30
ಏಪ್ರಿಲ್ 2022

  IFT NO: KMF/PUR/e-Proc./Tender-433/2022                                         

Download PDF
Tender Notification
30
ಏಪ್ರಿಲ್ 2022

IFT NO: KMF/PUR/NHPP/e-Proc./Tender-434/2022                                       

Download PDF
Tender Notification
27
ಏಪ್ರಿಲ್ 2022

 IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 574 /2022- 23            

Download PDF
Tender Notification
27
ಏಪ್ರಿಲ್ 2022

IFT No. KMF/2022-23/IND

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105