1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
7899683696

Cafe Moo inauguration

Date: 
27-ಆಗಸ್ಟ್ -2020

Karnataka Milk Federation (KMF) is popularly known for its affordable range of Milk and Milk products under the brand “Nandini” serving to consumers with high quality.  

Initially Nandini had come up with “Nandini Café Moo” a Hi-tech Air conditioned Ice cream Scooping parlor at Jayanagar & Kasturi Nagar. Having received good response from the consumers, presently the same type of “Nandini Café Moo” is being launched in the National Highway- 48 for the benefit of Commuters and Consumers offering all range of Nandini products, variants of Nandini Ice-creams and also exclusive Nandini Natural Ice creams in scoops.

 The said “Nandini Café Moo” was inaugurated by Shri Manjunath A, MLA(Magadi) along with  Shri Narasimha murthy Bangalore Milk union  Chairman, Shri Ramachandra B R Mandya Milk union Chairman, Shri Nalligere Balu Mandya Milk union Board of Director, Shri  B.C. Satheesh, KCS , Managing Director, KMF and other Senior Officers of KMF were present in this programme.

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

Phone

080-260 96800

Customer Care Number:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(Except on Second Saturday,Fourth Saturday, Sunday & GOVT.Holidays)

Nandini Neravu Number(24*7):

080-66660000

Fax: 080-255 36105