1800 425 8030 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ 10.00AM - 5.30PM
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Tender Notification
28
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

 IFT No.KMF/CFRM-531/2022-23

Download PDF
Tender Notification (raw materials for CF)
28
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

 IFT No.KMF/CFRM-531/2022-23

Download PDF
Tender Notification (28.02.2023)
28
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

 IFT No.KMF/CFRM-531/2022-23

Download PDF
TENDER NOTIFICATION
27
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

eProcurment Portal GOK Indent No.KMF/2022-23/IND10738

IFT No.KMF/CFRM-530/2022-23IFT No.KMF/CFRM-530/2022-23

Download PDF
TENDER NOTIFICATION KMF CFRM
27
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

 IFT No.KMF/CFRM-530/2022-23

 

(eProcurment Portal GOK Indent No.KMF/2022-23/IND10738)

 

Download PDF
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ KMF/2022-23/IND10738
27
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

KMF/2022-23/IND10738

Download PDF
Short term Tender Notification Dhamul (P&I and MKTG)
23
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

IFT No. DMU/P&I/Veh-Tend/2023/2989
IFT No. DMU/MKTG/Veh-Tend/2023/2989

 

 

Download PDF
Tender Notification
21
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

IFT No. KMF/CFRM-528-A/2022-23

Download PDF
Tender Notification
21
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

IFT No. KMF/CFRM-528-A/2022-23

Download PDF
Tender Notification
21
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

DMU/ ADMN-1/Mediclaim/2023/2953

 

Download PDF
Tender Notification
15
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

KMF/PUR/T-517/2022-23

Download PDF
INVITATION FOR E TENDER (IFT) TECHNICAL CUM COMMERCIAL TENDER (Hassan)
09
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

IFT NO.HCMU/PUR/ EPROC / 6586 /2022- 23                             

 

Supply of Peracetic Acid (15% concentrated)

Download PDF
Tender Notification
06
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

IFT No.KMF/CFRM-529/2022-23

Download PDF
Tender Notification
06
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

IFT No.KMF/CFRM-529/2022-23

Download PDF
Tender Notification
06
ಫೆಬ್ರವರಿ 2023

IFT No.KMF/CFRM-529/2022-23

Download PDF

Pages

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ .
ಕಹಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ- 2915,
ಡಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜು ಅಂಚೆ, ಡಾ.ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560029, ಕರ್ನಾಟಕ.

ದೂರವಾಣಿ

080-260 96800

ಸಹಾಯವಾಣಿ:

1800 425 8030 toll free 10.00AM - 5.30PM

(ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಹಾಗು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ)

ನಂದಿನಿ ನೆರವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (24*7):

080-66660000

ಫಾಕ್ಸ್:: 080-255 36105